Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Що таке ПРАТ ПАТ?

Що таке ПРАТ ПАТ?

Юридична фірма AGTL спеціалізується на роботі з ринком цінних паперів і накопичила велику практику по створенню та супроводу діяльності акціонерних товариств.


Наші переваги

фахівці в області акціонерного права проконсультують з питань діяльності акціонерного товариства, розроблять внутрішні документи і акціонерні угоди;

повний комплекс послуг по створенню АКЦІОНЕРНОГО товариства: підготовка документів, реєстрація АКЦІОНЕРНОГО товариства, реєстрація випуску акцій, реєстрація проспекту випуску акцій;

юридична підтримка на всіх етапах діяльності: допомога в реєстрації додаткового випуску акцій, в організації викупу акцій.


Правовий статус акціонерного товариства

На сьогоднішній день акціонерне товариство (АТ) є однією з найпоширеніших форм ведення великого бізнесу. Господарська діяльність в формі АКЦІОНЕРНОГО товариства дозволяє залучати при створенні АКЦІОНЕРНОГО товариства і при його подальшої діяльності необмежені фінансові ресурси у вигляді внесків у статутний капітал, як самих засновників, так і сторонніх осіб.

Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування, злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути держава, а також фізичні та/або юридичні особи, які прийняли рішення про його заснування.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві чи більше осіб.

Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства.

Акціонерне товариство не може мати в якості єдиного учасника інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів-юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, яка діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування АКЦІОНЕРНОГО товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів). Кожний засновник АКЦІОНЕРНОГО товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.

Акціонерне товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, а акціонери не несуть відповідальності за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, передбачених статутом товариства, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Акціонерне товариство вважається створеним і набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Установчим документом акціонерного товариства є статут. Статут АКЦІОНЕРНОГО товариства, крім загальних відомостей для всіх видів господарських товариств, повинен містити відомості про види акцій, що розміщуються, їх номінальної вартості, співвідношенні акцій різних видів, кількості акцій, що купується засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій, строк та порядок виплати дивідендів.

Засновниками може укладатися засновницький договір, у якому визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства.

Для захисту прав існуючих акціонерів передбачено, що у разі додаткової емісії акцій існуючі акціонери мають переважне право на їх придбання.

Статутом товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах акціонерів, і передбачається відповідальність за його недотримання.

Крім того, передбачений орган, який здійснює захист прав акціонерів, – наглядова рада. В АТ з кількістю акціонерів – власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим.

Для управління поточною діяльністю АТ створюється виконавчий орган, який може бути як колегіальним (правління, дирекція), так і одноособовий (директор, генеральний директор).

Для перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).

Якщо по закінченні другого і кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявляється меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення розміру статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Акціонерне товариство припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам–правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

 

Акціонерні товариства за типом поділяються на:

- публічні акціонерні товариства (ПАТ);

- приватні акціонерні товариства (ПРАТ).


Приватне акціонерне товариство (ПРАТ) — це акціонерне товариство, кількісний склад акціонерів якого не може перевищувати 100 акціонерів.

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) — це акціонерне товариство, кількісний склад акціонерів якого, відповідно, може перевищувати 100 осіб.

 

Переваги ведення бізнесу шляхом створення акціонерного товариства:

- акціонерне товариство – це зручний спосіб залучення інвестицій;

- можливість отримання доходів у вигляді дивідендів;

- акції дають право на участь у розподілі майна АТ при його ліквідації;

- можливість власників простих акцій брати участь в управлінні АТ;

- акції, як і інші активи, що можуть бути надані в заставу, використовуватися в інших операціях їх власниками;

- акціонери не несуть відповідальності за зобов'язаннями акціонерного товариства і несуть ризики збитків, пов'язаних з діяльністю товариства в межах вартості належних їм акцій;

- обсяг відповідальності самого акціонерного товариства за власними зобов'язаннями обмежується лише належним йому майном;

- при успішній діяльності АТ ринкова вартість його акцій може значно перевищувати номінальну.

 

Недоліки ведення бізнесу шляхом створення акціонерного товариства:

- якщо вартість чистих активів АТ стає менше мінімального розміру його статутного капіталу, таке товариство підлягає ліквідації. При цьому механізм ліквідації АКЦІОНЕРНОГО товариства у зв'язку із зменшенням вартості його чистих активів на законодавчому рівні недостатньо врегульований;

- емісія акцій та обіг акцій вимагають дотримання додаткових вимог законодавства про цінні папери та фондовий ринок;

- публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі;

- АТ зобов'язані звітувати перед державними органами, які регулюють обіг цінних паперів і фондовий ринок;

- для забезпечення обігу акцій та ведення обліку власників простих іменних акцій необхідно встановлювати відносини з професійними учасниками фондового ринку: реєстраторами, торговцями, охоронцями, депозитарієм, тощо;

- відносно великі витрати на створення;

- подвійне оподаткування: перший раз платять податки до того, як доходи будуть розподілятися між акціонерами, вдруге сплачують акціонери з отриманих дивідендів.