Способи зворотнього зв'язку

Ви можете зв'язатися з нами через форму або ЗВ'ЯЗАТИСЯ ПРОСТО - внизу сторінки, клікнувши на іконку зручного для Вас способу. ⇓

compare_arrows0

Представництво інтересів боржника в ході процедури санації

Представництво інтересів боржника в ході процедури спостереження

Правова підтримка в разі пред'явлення звинувачень керівника в ході процедури банкрутства або після її закінчення;

Консультації для керівних осіб - схема скорочення штату працівників підприємства, з урахуванням специфіки проходження процедури банкрутства;

Усні та письмові правові консультації фахівців з усіх питань процедури банкрутства фізичних та юридичних осіб: про порядок і наслідки;


Процедура спостереження:

Спостереження – це перша процедура у справі про банкрутство, яка вводиться визначенням арбітражного суду за результатами розгляду заяви про банкрутство.

У процедурі спостереження затверджений судом тимчасовий керуючий зобов'язаний.

Вживати заходів щодо забезпечення схоронності майна боржника.

Виявляти кредиторів боржника.

Вести реєстр вимог.

Провести загальну перевірку, за результатами якої винести висновок про наявність /відсутність ознак навмисного (фіктивного) банкрутства.

Скликати і провести перші збори кредиторів, на якому має бути розглянуто звіт керуючого, за результатами зборів звіт може бути затверджений або не затверджений загальними зборами кредиторів.

Основні ризики та помилки в процесі банкрутства боржника:

Несвоєчасне виконання вимог тимчасового керуючого і суду може спричинити відповідальність керівника.

Захист інтересів боржника перед кредиторами повинна здійснюватися довіреними юристами, так як не завжди інтереси тимчасового (арбітражного керуючого) збігаються з інтересами боржника.

Викривлення поданої інформації в результаті конфлікту між власниками і керівництвом компанії.


Ключові етапи процедури банкрутства підприємства:

Етап 1. Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство (досудова санація).

Мова йде про систему заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про банкрутство.

Основними складовими процедури досудової санації є:


письмова згода власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника;

письмову згоду кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує 50 % кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку;

план санації, який повинен бути письмово узгоджено всіма кредиторами та схвалений загальними зборами кредиторів боржника.

Важливо, що строк дії процедури досудової санації не може перевищувати 12 місяців з дня затвердження судом відповідного плану санації. Досудова санація передбачена законодавцем для того, щоб проблему банкрутства можна було вирішити до початку судового розгляду по суті.


Етап 2. Порушення провадження у справі про банкрутство.

Заяву про порушення провадження у справі про банкрутство подається в господарський суд за місцезнаходженням боржника - юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця боржником або кредитором у письмовій формі. Кредиторами можуть виступати фізичні особи, підприємства, установи, організації, а також органи доходів та зборів та інші державні органи, які мають підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника.

Протягом 5 днів з моменту надходження заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд має право:


Прийняти заяву;

Відмовити у прийнятті заяви;

Повернути заяву без розгляду.

Залежно від категорії, виду діяльності та наявності у боржника майна господарський суд застосовує загальний, спеціальний або спрощений порядок виробництва по справі про банкрутство.


Загальний порядок передбачає застосування процедури розпорядження майном з подальшим переходом до процедур санації, ліквідації або мирової угоди.

Спеціальний порядок передбачає залучення до участі у справі додаткових учасників, продовження строків санації, збігу процедур розпорядження майном та санації.

Спрощений порядок застосовується при ліквідації банкрута без застосування процедур розпорядження майном та санації.

З метою виявлення всіх кредиторів здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.


Кредитори зобов'язані подати письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.


Одночасно з винесенням ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, судом вводиться процедура розпорядження майном або т. зв. процедура зовнішнього управління. Ця процедура передбачає нагляд та контроль за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майна боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення вимог кредиторів.


Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено термін процедури розпорядження майном боржника вводиться - сто п'ятнадцять календарних днів, який може бути продовжений судом за вмотивованим клопотанням, але не більше ніж на два місяці.


Розпорядник майна - це незалежна людина, який призначається рішенням господарського суду. Його функції полягають у:


обробці заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника;

ведення реєстру вимог кредиторів;

повідомленні кредиторів про результати розгляду їх вимог;

вжиття заходів для захисту майна боржника;

аналіз фінансово

господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках та ін.

Метою проведення даної процедури є можливість боржника задовольнити вимоги всіх кредиторів згідно з реєстром повністю або частково в однаковому для всіх пропорційному відношенні до вимог кожного кредитора (за згодою комітету кредиторів та розпорядника майна). Проведення таких розрахунків свідчить про відновлення платоспроможності боржника господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство.


У всіх інших випадках процедура банкрутства триває.


Етап 4. Санація боржника.

Комітет кредиторів боржника має право подати до суду клопотання про введення процедури санації строком не більше ніж на вісімнадцять місяців.

Санація – це система заходів, які здійснюються під час виробництва по справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово - господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та / або зміни організаційно - правової форми боржника.


Керуючий санацією призначається господарським судом з числа арбітражних керуючих, які мають ліцензію на право здійснення діяльності арбітражного керуючого, выдану Державним департаментом з питань банкрутства.


Введення процедури санації підлягає оприлюдненню шляхом публікації на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.


Серед основних обов'язків керуючого санацією:


прийняти до господарського відання майна боржника та організація проведення його інвентаризації;

відкриття спеціального рахунку для проведення санації та розрахунків з кредиторами;

розробка і подача в суд плану санації, який з урахуванням черговості повинен

передбачати погашення вимог кредиторів;

стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості;

проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі санації в порядку, встановленому законодавством та ін.

Основними методами відновлення платоспроможності боржника в ході санації може бути:


збільшення статутного капіталу боржника;

відчуження майна боржника шляхом заміщення активів;

продаж частини майна боржника;

У разі, якщо внаслідок проведення спеціальних судових процедур банкрутства не була відновлена платоспроможність боржника і не проведені розрахунки по його боргах, господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Етап 5. Визнання боржника банкрутом.

Банкрут – це боржник, який не в змозі виконати свої грошові зобов'язання, що встановлено господарським судом.

Для боржника визнання його банкрутом призводить до наступних наслідків:


строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав;

у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі із сплати податків і зборів, крім витрат, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), відсотків та інших санкцій за всіма боргами банкрута;

відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство - це процедура, основним призначенням якої є ліквідація визнаної судом заборгованості банкрута шляхом продажу майна банкрута та проведення розрахунків за його боргами.


Важливо пам'ятати, що банкрутство підприємства-це складна, багатоступенева і тривала процедура, яка вимагає величезної витрати сил, часу, нервів і, на жаль, грошових коштів.


Наша юридична компанія здійснює професійний і комплексний підхід до процедури ліквідації підприємства. Ми намагаємося спростити для свого клієнта цей найскладніших процес за максимально короткий кількість часу і грошей.